Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is naast een beleidsorgaan, een gesprekspartner tussen ouders en personeel en staat voor advies,inspraak en medezeggenschap. Via de MR hebben zowel ouders als leerkrachten invloed op het beleid van de school. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat de meningen en belangen van de achterban worden vertegenwoordigd. Daarnaast heeft stichting Poolster een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar allerlei school overstijgende zaken worden besproken.
 

Werkwijze

De MR werkt met een medezeggenschapsreglement. Daarnaast is er een huishoudelijk reglement, in dit regelement zijn vooral de taken en de procedures van onze MR beschreven. In de jaarplanning wordt vastgelegd met welke onderwerpen de MR zich het komende jaar bezighoudt. Deze planning staat in de MR-kalender. Het jaarverslag wordt jaarlijks tijdens de zakelijke ouderavond aan de ouders / verzorgers gepresenteerd. 

Meedenken en meebeslissen

Door de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) heeft de MR algemene en bijzondere bevoegdheden. Onder algemene bevoegdheden vallen het recht op overleg, initiatiefrecht en het recht op informatie. Onder de bijzondere bevoegdheden vallen het instemmings- of adviesrecht. Voor meer informatie over de deze bevoegdheden zie de website van het Wms:(https://infowms.nl/content/bevoegdheden-instemming-advies).

 
Samenstelling

De MR van onze school wordt gevormd door twee ouders en twee leerkrachten. 
Personeelsgeleding:
Desi Gerritsen en Esther Schoemaker.

Oudergeleding:
Sietske Haarman en Jasmijn Onderstal
Miranda Holster (directeur) sluit afhankelijk van de onderwerpen en op uitnodiging van de MR aan bij de agendapunten. 

Contact met MR

Als ouder kunt u de MR voorzien van waardevolle informatie. Wat leeft er, wat is uw mening, heeft u suggesties, waar zit u over in? Door deze informatie weten we wat belangrijk is en waar we onze aandacht aan moeten geven. Voorafgaand aan elke MR vergadering is er een inloopmoment voor de ouders / verzorgers. De exacte data, tijden en onderwerpen worden vermeld in de nieuwsbrieven. 

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit een aantal ouders, die zich met enthousiasme inzet voor onze school. Ze zijn betrokken bij veel activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, Pasen, en het Harfsens feest. De kosten voor deze activiteiten worden vanuit de ouderbijdrage (schoolfonds) betaald. Op de jaarlijkse ouderavond geeft de penningmeester van Stichting Vrienden van de Ouderraad uitleg over de financiën. De ouderraad betrekt ouders bij de school door het organiseren van ouderavonden met een gastspreker of hen te vragen om hulp bij activiteiten.

Oudergeleding:

Barbara Rienks (voorzitter)
Albertine Veldink (penningmeester)
Simone Peet (secretaris)
Jolanda Beltman
Marijke Lok
Afgevaardigden vanuit het schoolteam: Lauri Lubberdink en Miranda Holster

Stichting Ouderraad van Basisschool Beatrix: KvK nr 08141511
penningmeesterorbeatrixschool@gmail.com


AVG privacy-statement